วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551


1 การศึกษาของประเทศไทยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปํญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและสากล
2 การศึกษากับการมีงานทำควรจะสำพันธ์กันเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
3 คนเรียนหนังสือจะมีงานทำเพียงพอ ไม่ตกงาน ไม่ว่างงานต้องเรียนในสาขาที่จะต้องการไปประกอบอาชีพและประกอบอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการด้วย
4 ประวัติผู้ให้การสัมภาษณ์ อ. พรสินี สีคำมูล เกิดที่สกลนคร อาชีพ ครู